Login

Register

Login

Register

0 mobile logo

Reglament de règim intern

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS FONAMENTALS

Art. 1.-

El present Reglament de Règim intern, aprovat per l’Assemblea General Extraordinària del 12 de març de 2016, substitueix al Reglament de Règim Intern aprovat el 15 de Setembre de 2012 en Assemblea General Extraordinària de forma online.

El present Reglament de Règim Intern haurà de ser acceptat, acatat i complert per tots els socis d’A.C.A.

Art. 2.-

La interpretació autèntica del present Reglament correspon a la Junta Directiva i en última instancia a l’Assemblea General.

Art. 3.-

Podrà proposar-se l’ampliació, modificació o supressió d’algun article del Reglament de Règim Intern a proposta de la Junta Directiva, o del 10 % de socis d’ACA.
Per a l’ampliació, modificació o supressió d’algun article del Reglament de Regim Intern, serà necessària la aprovació per majoria de 2/3 dels socis que assisteixin a l’Assemblea General.

Així mateix, no podran presentar-se propostes per a integrar-les a l’Ordre del Dia de l’Assemblea General encaminades a ampliar, modificació o supressió d’algun contingut del Reglament de Regim Intern tret que hagin transcorregut un mínim de 2 anys des de la presentació d’alguna proposta anterior. Encara que la presentada hagués estat rebutjada.

Art. 4.-

El present Reglament, quant explicació dels Estatus, és norma obligada de l’Associació, per tant, queda annexionat als Estatuts de l’Associació.

CAPÍTOL II: DELEGACIONS/DELEGATS

Art. 5.-

Per al bon funcionament d’ACA, la mateixa es podrà distribuir per delegacions comarcals.

Per a cada comarca, es podrà disposar d’un Delegat, al que li atribuiran les funcions de:

 1. Ostentar la representació de l’Associació en absència del President.
 2. Vigilar el compliment dels Estatuts, el Reglament de Règim Intern i els acords adoptats en les Assemblees Generals. Donar a conèixer a la Junta Directiva, la conducta de qualsevol soci que no compleixi amb els mateixos o amb l’esperit de l’Associació. Per a tramitar, si pertoca, el corresponent expedient sancionador.
 3. Dinamitzar i potenciar l’Associació dins la seva delegació (comarca).
 4. Proposar a la Junta Directiva tantes propostes cregui convenients amb la finalitat de millorar aspectes de l’Associació.
 5. Qualsevol altra facultat delegada per la Junta Directiva.

Art. 6.-

L’elecció dels Delegats l’efectuarà la Junta Directiva a proposta del President, escollint el que es cregui més adient per a desenvolupar les funcions entre els candidats que visquin en la comarca entre els proposats.

La ubicació de la Delegació serà sempre en el domicili del Delegat.

Si es genera una vacant per cessament del Delegat en alguna delegació, el resident designarà lliurement a la persona que cobreixi la vacant, i comunicant-t’ho a la Junta Directiva qui, en la següent Assemblea General que es celebri ho tramitarà a vot per la seva ratificació.

Si la vacant es genera per destitució, serà la Junta Directiva qui nomenarà el substitut entre els socis de la comarca que més idoni es consideri. Quedant el càrrec pendent de ratificació en Assemblea General.

La potestat de destitució d’un Delegat, recau sobre la Junta Directiva.

Els Delegats no formen part de la Junta Directiva.

CAPÍTOL III: ELS SOCIS

Art. 7.-

A.C.A., està composta per socis, en qui recau la autentica propietat de l’Associació. Es contemplen tres modalitats de socis:

 1. Socis de ple dret
 2. Delegats
 3. Socis infantils

Art. 8.-

Atribucions:

Son atrribucions dels socis de ple dret:

 1. Fer ús racional de les instal·lacions i mitjans materials de l’Associació.
 2. Participar en les activitats que l’Associació promogui.
 3. Estar informat en tot moment i puntualment del funcionament de l’associació.
 4. Informar a la Junta Directiva per qualsevol mitjà de qualsevol conducta que contravingués els Estatuts, el Reglament de Regim Intern o els acords adoptats per les Assemblees Generals, de qualsevol soci o Delegat.
 5. Presentar-se als càrrecs de la Junta Directiva segons l’estipulat en els Estatuts o de Delegat segons el present Reglament de Regim Intern.
 6. Poder assistir a les Assemblees amb veu i vot delegable.
 7. Proposar i suggerir per escrit qualsevol assumpte a la Junta Directiva o al seu corresponent Delegat per al millor funcionament d’A.C.A.
 8. Proposar per escrit, qualsevol assumpte que desitgi sigui tractat en la següent Assemblea General, amb al menys dos mesos d’antelació a la celebració de la mateixa.

Són atribucions dels Delegats:

 1. Fer ús racional de les instal·lacions i mitjans materials de l’Associació.
 2. Participar en les activitats que l’Associació promogui.
 3. Estar informat en tot moment i puntualment del funcionament de l’associació.
 4. Informar a la Junta Directiva per qualsevol mitjà de qualsevol conducta que contravingués els Estatuts, el Reglament de Regim Intern o els acords adoptats per les Assemblees Generals, de qualsevol soci o Delegat.
 5. Presentar-se als càrrecs de la Junta Directiva segons l’estipulat en els Estatuts o de Delegat segons el present Reglament de Regim Intern.
 6. Poder assistir a les Assemblees amb veu i vot delegable.
 7. Proposar i suggerir per escrit qualsevol assumpte a la Junta Directiva o al seu corresponent Delegat per al millor funcionament d’A.C.A.
 8. Proposar per escrit, qualsevol assumpte que desitgi sigui tractat en la següent Assemblea General, amb al menys dos mesos d’antelació a la celebració de la mateixa.

Són atribucions dels socis infantils:

 1. Fer ús racional de les instal·lacions i mitjans materials de l’Associació.
 2. Participar en les activitats que l’Associació promogui.
 3. Estar informat en tot moment i puntualment del funcionament de l’associació.
 4. Informar a la Junta Directiva per qualsevol mitjà de qualsevol conducta que contravingués els Estatuts, el Reglament de Regim Intern o els acords adoptats per les Assemblees Generals, de qualsevol soci

Art. 9.-

Obligacions.

Són obligacions dels Socis de ple dret:

 1. Contribuir al sosteniment d’A.C.A. amb l’aportació o quota que s’aprovi anualment en l’Assemblea General i satisfer-la abans del 31 de gener.
 2. Comportar-se amb respecte i decoro tant en les instal·lacions de la societat com en les relacions entre socis.
 3. Acceptar i complir els Estatuts i el Reglament de Règim Intern d’A.C.A., així com els acords adoptats per les Assemblees Generals i la Junta Directiva.

Són obligacions dels Delegats:

 1. Contribuir al sosteniment d’A.C.A. amb l’aportació o quota que s’aprovi anualment en l’Assemblea General i satisfer-la abans del 31 de gener.
 2. Comportar-se amb respecte i decoro tant en les instal·lacions de la societat com en les relacions entre socis.
 3. Acceptar i complir els Estatuts i el Reglament de Règim Intern d’A.C.A., així com els acords adoptats per les Assemblees Generals i la Junta Directiva.

Són obligacions dels Socis infantils:

 1. Comportar-se amb respecte i decoro tant en les instal·lacions de la societat com en les relacions entre socis.
 2. Acceptar i complir els Estatuts i el Reglament de Règim Intern d’A.C.A., així com els acords adoptats per les Assemblees Generals i la Junta Directiva.

CAPÍTOL IV: ACTES I SERVEIS

Art. 10.-

Hi ha una sèrie de serveis que prestarà en exclusivitat ACA per a tots els seus socis com a titular únic dels mateixos, tals com Anelles, Cursets, Conferències, Exposicions, xerrades i concursos entre d’altres.

Art. 11.-

Els serveis als que fa referència l’Art 10, s’ajustaran al que estipuli i defineixi en cada moment la Junta Directiva. Essent la mateixa responsable de que els serveis es prestin en garanties i posant tot l’esforç per a esdevinguin gratuïts o el més econòmicament ajustats.

Art. 12.-

Tots els serveis d’A.C.A., tant dels que és titular com dels que no sent titular es presten als socis, són d’exclusiva utilització pels socis d’A.C.A.

Art. 13.-

Cada any, si es pot, es celebrarà un Concurs de l’Associació.

A.C.A. a través dels seus Òrgans de govern, és el titular jurídic del concursos que organitzi. Per tant, participarà com a màxima autoritat supervisora dels aspectes tècnics, administratius i organitzatius. Gestionant d’avant qualsevol Organisme Públic o privat tot tipus de subvencions i ajudes a les que es pugui accedir.

La Junta Directiva, exposarà en cada esdeveniment les normes que regeixen en cada moment.