Login

Register

Login

Register

0 mobile logo

Estatuts d' A.C.A

CAPÍTOL I: LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI

Art. 1.-

Amb la denominació Associació Catalana d’Agapornis (ACA) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Ley4/2008, de 24
d’AbriI, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Art. 2.-

Els fins de l’associació són:

 1. Promoure i difondre l’afició i contribuir a la millora de les seves espècies en captivitat igual que treballar a favor de la cria responsable d’aquestes.
 2. Representar i defensar, en la mesura de les seves possibilitats, als seus socis i vetllar pels seus interessos davant de qui correspongui.
 3. Gestionar acords amb establiments i altres entitats per aconseguir privilegis per al benefici dels seus socis.
 4. Promoure la cria responsable d’agapornis i petits psitàcids, ancestrals com mutats i posar especial atenció en aquelles espècies més amenaçades en llibertat, per tal de contribuir a la seva recuperació.
 5. Promoure concursos, exposicions i esdeveniments en general en tema d’agapornis i petits psitàcids.
 6. Treballar en el coneixement dels estàndards de concurs dels agapornis i petits psitàcids per part dels socis, fomentant així la incorporació d’aquests en els seus exemplars.
 7. Treballar en la investigació i desenvolupament de noves races i mutacions sorgides en captivitat o llibertat. Al igual que en la seva designació i elaboració dels seus estàndards.

Per aconseguir aquestes finalitats, l’associació podrà realitza entred’altres,les activitats següents:

 1. Programació de concursos, exposicions, conferències i actes culturals i d’altres activitats relacionades amb la divulgació i representació de l’afició al’ornitologia.
 2. Col·laborar amb altres entitats i organitzacions amb els mateixos objectius.
 3. La creació d’espais virtuals (fòrum / web / apps, etc..), al servei dels seus membres per fer-los servir com a espais dinamitzadors de l’associació on s’informi als socis (reunions, trobades, etc…), es pugui dur terme gestions i es promogui tot allò que representa aquesta associació i els seus estatuts
 4. Col·laborar per tirar endavant nous projectes que surtin en el futur i que siguin viables per a l’associació com poden ser entre d’altres: publicacions d’articles o revistes, cooperació amb fundacions de protecció d’aus psitàcids, etc… Queda exclòs tot ànim de lucre.

Art. 3.-

El domicili de l’associació s’estableix a Argentona, província de Barcelona al EDIFICI VELCRO, C/ Enric Granados, 5-11 c.p. 08310.

Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, sense renunciar a fer-ho en d’altres territoris.

CAPÍTOL II: ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS

Art. 4.-

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les finalitats enumerades amb anterioritat al Capítol I i compleixin els següents requisits:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Que estiguin al corrent de la quota anual i no tinguin deutes amb la associació.
 3. Si són menors en edats i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors legals per ser socis i podran exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Si estan emancipats, prèvia aportació de la acreditació, podran exercir directament els drets derivats de la condició de soci.

Cap menor d’edat, pot ser elegits membres de comissions o de la Junta Directiva.

 1. Els menors d’edat que tinguin un soci de primer o segon grau associat (pares, avis) no pagarà quota fins a la majoria d’edat.

Art. 5.-

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu ivot a les reunions de I’ Assemblea General.
 2. Escollir o ser escollits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius, amb les limitacions que fa referència l’ Art.4.
 3. Exercir la representació que se li confereixi en cada cas per la Junta Directiva.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries si és escollit per l’Òrgan competent en cada cas.
 5. Exposar tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració, funcionament i gestió.
 7. Ser escoltades prèviament en l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball si és designat per la Junta Directiva.
 11. Tenir accés als estatuts i al Reglament de Regim Intern.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Art. 6.-

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir- les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquestes.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Art. 7.-

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, comunicant per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades o tenir deutes amb l’Associació.
 3. No complir les obligacions estatutàries o les finalitats de l’Associació.

CAPÍTOL III: L’ASSEMBLEA GENERAL

Art. 8.-

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació, i regeix pel criteri de un soci un vot.
Es convocarà com a mínim un cop l’any, dins dels tres mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

L’Assemblea és constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

Els socis, seran avisats per la Junta Directiva mitjançant un escrit de Convocatòria amb un mínim de quinze dies avanç de la data de l’Assemblea. En dita Convocatòria figurarà com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de l’Assemblea.

El 10% dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat L’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data en que aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que es s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
L’Assemblea General, és presidida pel President o Presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el / la vocal de més edat de la Junta. Ha d’actuar com a secretari / a qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

El Secretari o la Secretària redactarà l’acta de cada reunió, que han de signar-se per ell/ella mateix/a i el President o Presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

AI començament de cada reunió de L’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies avanç, l’acta iqualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats/des. (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos).

Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats / des presents o representats (dues terceres parts dels vots emesos).

En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos).

Tots els membres queden subjectes als acords de I’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

L’òrgan de govern pot convocar L’Assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer expressament quan ho sol·liciti un 10% dels associats, en aquest cas, L’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Art. 9.-

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Escollir a l’òrgan de govern (Junta Directiva).
 2. Aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, els pressupostos i els comptes anuals.
 3. Modificar els estatuts.
 4. Acordar la forma i l’ import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. Acordar l’ ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Conèixer el nombre de socis que formen part de l’Associació.
 10. Ratificar, si s’escau, la baixa disciplinària de associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

CAPÍTOL IV: LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 10.-

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació.

Componen aquest òrgan com a mínim, el President/a, el Secretari/ària, el Tresorer/a i l’Intendent d’anelles, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. També podrà formar part d’ella, un Vice-president/a.

 • L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat i amb una antiguitat mínima con associats d’un any, menys el President que tindra que tenir dos anys d’antiguitat, es fa pel mètode de llistes tancades i per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 • La Junta obrirà un període de presentació de candidatures que començarà trenta dies abans de la celebració de l’Assemblea on es voti la nova Junta i conclourà en dia en que es convoqui per la Junta dita Assemblea. En aquest període, els candidats que desitgin presentar-se remetran a la Junta la llista complerta de la seva candidatura, amb el corresponent repartiment de càrrecs i podran acompanyar un escrit on presentin el seu programa de mandat. Les llistes degudament presentades i, d’existir, el seu programa s’adjuntaran a la convocatòria d’Assemblea i seran penjades de la web de l’Associació.
 • Els membres de la candidatura no podent tenir vincles familiars de grau per consanguinitat o afinitat inferior a quatre.
 • El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari / ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/a.
 • Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament i per un període de tres anys,sense perjudici que puguin ser reescollits.
 • La Junta Directiva, és convocada pel President o quan ho sol·licita un terç dels membres.
 • La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que és convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del President/a o del Secretari/ària o de les persones que ets substitueixin hi és necessària sempre.
 • La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. L’inici de cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
 • La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportunes conferir-los en cada cas.

No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per I’Assemblea General.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 1. Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques
 2. Incapacitat o inhabilitació
 3. Renúncia notificada a l’òrgan de govern
 4. Separació acordada per I’Assemblea general
 5. Qualsevol altre que estableixin la llei o els estatuts.

Si es produeix una vacant a la Junta Directiva, el President escullirá un substitut que sera ratificat en la propera Assamblea, fins al final del mandat de la seva Junta.

Art. 11.-

La Junta Directiva té les capacitats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a I’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a I’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que és compleixin els acords que s’adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a I’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que els grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  1. Subvencions o altres ajuts.
  2. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
 12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvis i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 16.
 13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar comptes en la primera reunió de I’Assemblea General.
 14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que hagi estat delegat expressament.

CAPÍTOL V: LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA

Art. 12.-

Són pròpies del president/a les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de I’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de I’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de I’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari / a de l’associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin I’Assemblea General o la Junta Directiva.

El President/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a o el/la membre de més edat de la Junta.

CAPÍTOL VI: LA TRESORERIA, LA SECRETARIA I LA INTENDÈNCIA D’ANELLES

Art. 13.-

El Tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel President/a.

Art. 14.-

El Secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de I’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Art. 15.-

El intendent/a d’anelles, informa de les convocatories i dates de lluirament de les anelles, recepciona i revisa les comandes dels socis i s’encarrega de llançar l’ordre de petició d’anelles a la Federació. Recepciona les anelles i les reenvía als socis que les han adquirit.
Vetlla per l’estoc i entrega les anelles de l’Associació.

CAPÍTOL VII: LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Art. 16.-

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els
membres de l’Associació que vulguin formar-los, i donar les pertinents explicacions de les activitats i finalitats que es pretenen aconseguir a la Junta Directiva.

La Junta Directiva, analitzarà la viabilitat i donarà o no el vist i plau a dites comissions o grups de treball. Un cop autoritzades, els encarregats de les mateixes tindran que informar degudament a través d’un informe detallat de les seves actuacions tants cops com se li sol·liciti per part de la Juta Directiva.

CAPÍTOL VIII: EL RÈGIM ECONÒMIC

Art. 17.-

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o
d’estalvis, hi ha de figurar les signatures del President/a, el Tresorer/a i el Secretari/ a.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del Tresorer/a o bé la del President/a.

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini I’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’AssembIea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva i quotes extraordinàries.

L’Associació es nodreix econòmicament dels següents recursos:

 1. Quotes que fixa I’Assemblea General per als seus membres
 2. Subvencions oficials o particulars
 3. Donacions, les herències o els llegats
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir.

CAPÍTOL IX: EL RÈGIM DISCIPLINARI

Art. 18.-

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.

En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.

La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea general que tingui lloc.

CAPÍTOL X: LA DISSOLUCIÓ

Art. 19.-

L’associació pot ser dissolta si ho acorda I’Assemblea General, convocada amb caràcter
extraordinari expressament per a aquest fi.

Un cop acordada la dissolució, I’ Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com per la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’ AssembIea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si I’ Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.